Skip to main content

太上玄门功课经序

窃以金书玉笈为入道之门墙,讽经诵咒乃修仙之径路。得入道之门可以复元始之性,获修仙之路,得以晓自然之心。是故道者,住丛林焚香火,三千日里勤功,十二时中无怠,朝夕朝礼圣容,当输自己之诚,殷勤祝厘国祚,必获升仙之庆。且夫功课者何为者也?功课者,课功也,课自己之功者,修自身之道也。修自身之道者,赖先圣之典也,诵上圣之金书玉诰,明自己之本性真心,非科教不能弘扬大道,非课诵无以保养元和。经之为经,是前圣之心宗,咒之为咒乃古仙之妙法。诵之诚者则经明,行之笃者则法验,经明则道契于内,法验则术彰于外,经明法验而两全,内功外行而俱有,此是住丛林者之规范,升仙者之梯磴。非丛林无以陶熔大众之德性,非梯磴何以希求出世之真仙?若肯诚心修道,二六时中刻刻提斯,时时检点,在世端能出世居,居尘自可离尘回。出是非之门,直达无为之路,逍遥宇宙,出入虚无,自由自在,无灭无生,方寸不立一尘,妙用直超三际。若此者,了自心一念之诚,出世上三途之苦,履长生之道路,脱苦海之迷津。既无前愆之可忏,亦无后过之可悔,无前愆之可忏者,意诚也,无后过之可悔者,心正也,心正则无恶业,意诚那有灾殃,无恶业则立到天堂,无灾殃则出离地狱,功高宇宙,德契虚皇,禳灾而灾消,祈福而福至,无求而不应,有感以皆通。课诵诸品仙经及群真宝诰,故净口净心净身而有咒,安天安地安神而有章,皆有次序,更无躐等。虽是随堂之功课,实为祝 国祚之大猷,朝夕诵念,昼夜忘疲,直候三千功满,八百行圆,方是出家之上事,大丈夫之道德也,是为序。

凡诵经者切须斋戒,严整衣冠,诚心定气,叩齿演音,然后朗诵,慎勿轻慢,交淡接语,务在端肃,念念无违,随愿祷祝,自然感应,先念步虚,后诵咒章。