Skip to main content
Recent Activity
上清持伟
上清持伟 updated book 庄列十论
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 心目論
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 周易參同契
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 大道通玄要
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 道法心傳
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 太上老君太素经
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 大乘妙林经
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated book 太上玄门早晚课经全坛
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 玄门日诵晚坛功课经
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 玄门日诵早坛功课经
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 updated page 太上玄门功课经序
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 太上玄门功课经序
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created book 太上玄门早晚课经全坛
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 关于
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 茅山上清宗坛晚课仙经
4 weeks ago
上清持伟
上清持伟 created page 茅山上清宗坛早课仙经
4 weeks ago
上清持伟

上清持伟

User for 1 year

Recently Created Pages View All

太元真人东岳上卿司命真君茅盈祖师——解文

三茅真君,为汉代修道成仙的茅盈、茅固、茅衷三兄弟,出生于今陕西咸阳。是道教茅山派的祖师。道教称为大茅君茅盈、中茅君茅固和三茅君茅衷。 据《梁书•陶弘景传》记载:“句容之句曲山,恒曰此山下是第八...

太元真人东岳上卿司命真君传——简体

弟子中候仙人李遵字安林撰 真人姓茅,讳盈,字叔申,咸阳南关人也。姬胄分根,氏族于茅。积德累仁,祚流百世。诞纵明贤,继踵相承。 高祖父,讳蒙,字初成,一字本初,深识玄远,察览兴亡,知周之衰,不...

太元真人東嶽上卿司命真君傳——繁体

弟子中候仙人李遵字安林撰 真人姓茅,諱盈,字叔申,咸陽南關人也。姬胄分根,氏族於茅。積德累仁,祚流百世。誕縱明賢,繼踵相承。 高祖父,諱蒙,字初成,一字本初,深識玄遠,察覽興亡,知周之衰,不...

玄门日诵晚坛功课经

步虚韵 大道洞玄虚,有念无不契。炼质入仙真,遂成金刚体。 超度三界难,地狱五苦解。悉归太上经,静念稽首礼。 太上度人无量天尊。 小题纲 灵音到处,灭罪消愆。宝号宣时,扶危救难。 将当...

玄门日诵早坛功课经

澄清韵 琳琅振响。十方肃清。河海静默。山岳吞烟。万灵振伏。招集群仙。 天无氛秽。地无妖尘。冥慧洞清。大量玄玄也。 举天尊 大罗三宝天尊 提纲 灵音到处。灭罪消愆。宝号宣时。扶危救难。...

Recently Created Chapters View All

Recently Created Books View All

Recently Created Shelves View All