Skip to main content

祀汾阴之岁,臣隶职霜台,作句稽之吏。

越明年秋,以鞫狱无状,谪掾于宁海。

冬十月,会圣祖天尊降延恩殿,而真宗皇帝亲奉灵仪,躬承宝训,启绵鸿于帝系,濬清发于仙源。

诞告万邦,凝休百世。

于是天子锐意于至教矣。

在先时,尽以秘阁道书、太清宝蕴太清宝蕴:指太清宫唐写本《道藏》。

出降于余杭郡,俾知郡故枢密直学士戚纶、漕运使今翰林学士陈尧佐,选道士冲素大师朱益谦、冯德之等,专其修较,俾成藏而进之。

然其纲条漶漫,部分参差,与《琼纲》、《玉纬》之目舛谬不同。

岁月坐迁,科条未究。适纶等上言,以臣承乏,委属其绩。

时故相司徒王钦若总统其事,亦误以臣为可使之。

又明年冬,就除臣着作佐郎,俾专其事。

臣于时尽得所降到道书,并续取到苏州旧《道藏》经本千余卷,越州、台州旧《道藏》经本亦各千余卷,及朝廷续降到福建等州道书,《明使摩尼经》等,与诸道士依三洞纲条、四部录略,品详科格,商较异同,以铨次之,仅能成藏,都卢四千五百六十五卷,起千字文“天”字为函目,终于“宫”字号,得四百六十六字。

且题曰:《大宋天宫宝藏》。

距天禧三年春,写录成七藏以进之。

臣涉道日浅,丁时幸深,讵期尘土之踪,坐忝神仙之职?蛙跳缺甃,积迷虷蟹之区;蚋泊浮滓,但局醯鸡之覆。虽年栖暮景,而宝重分阴。

于是精究三乘,详观四辅,采摭机要,属类于文。

探晨灯虹映之微,综玉佩金珰之说。

泥丸、赤子、九宫,爰系于一方;神室、婴儿、百道,皆根于两半。

至如三奔三景之妙,九变十化之精,各探其门,互称要妙。

刻舟求剑,体貌何殊?待兔守株,旨意宁远。因兹探讨,遂就编联,掇云笈七部之英,略宝蕴诸子之奥,总为百二十卷,事仅万条。

习之可以阶云汉之游,览之可以极天人之际。考核类例,尽着指归,上以酬真宗皇帝委遇之恩;次以备皇帝陛下乙夜之览;下以稗文馆校雠之职,外此而往,少畅玄风耳。

 

臣君房谨序