Skip to main content
Recent Activity
Li
Li created page 救苦妙经(注)
4 weeks ago
Li
Li created page 下卷
4 months ago
Li
Li created page 中卷
4 months ago
Li
Li created page 上卷
4 months ago
Li
Li created book 大乘妙林经
4 months ago
Li
Li updated page 清微天宫神通品第一
4 months ago
Li
Li created page 报应神验品第五
4 months ago
Li
Li created page 天真护持品第四
4 months ago
Li
Li created page 玉皇功德品第三
4 months ago
Li
Li created page 太上大光明圆满大神咒品第二
4 months ago
Li
Li created page 清微天宫神通品第一
4 months ago
Li
Li created book 高上玉皇本行集经
4 months ago
Li
Li created page 经文
5 months ago
Li
Li created book 盘天经
5 months ago
Li
Li updated page 经文
6 months ago
Li
Li created page 经文
6 months ago
Li

Li

User for 9 months

Recently Created Pages View All

救苦妙经(注)

太上 太者至大之称,上者尊崇之号。以其始乎太初太易之上,故曰太上。夫太易者,未见炁也,元始之初炁未之见也。太易变而为太初,太初者,炁之始也,先天元炁始见微芒。太初变而为太始,太始者,形之始也,...

下卷

众真说法品第七 尔时,侍座童子名曰善见,即从座起,稽首礼问,白天尊言;今日侍座,得闻希有微妙经典,身心踊跃,快乐难言。天尊所说,譬喻甚探,非是二乘所得闻见。善哉斯座,昔未曾经。诸微尘土一切...

中卷

观身品第四 尔时,大慈真人即从座起,稽首礼问,白天尊言:我等今众心自念言,天尊所说,微妙难思,烦恼真相,性无差别,其义幽微。我今等众亲承圣旨,得释所疑。将来众生,心根未悟,闻此大法,云何得...

上卷

序品第一 元始天尊时在不思议山七宝城中、元阳宫内师子座上,八威备卫,端坐闲居,身心不动,经七小劫,不起于座,放大光明,遍照十方无量国土,微尘世界无不遍及。时彼三千大千世界无量国土诸仙真圣洗...

报应神验品第五

尔时慈悲度戹真人、寻声救苦真人、济生度死真人、万福护身真人,俱从座起,越班而出,俱白天尊言:"若诸世末,凡夫虽宿有善缘,得遇是经,被诸邪障之污,本末疑惑,不信是经。功德如是之人,见在过去,于诸地...

Recently Created Chapters View All

Recently Created Books View All

Recently Created Shelves

Li has not created any shelves